แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

    ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ "HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง


กล่องข้อความร่วมรณรงค์   

เลขประจำตัวประชาชน   

ซื่อ-นามสกุล   

เพศ   
  ชาย
  หญิง
  อื่นๆ

ที่อยู่   

จังหวัด   

อาชีพ   

เบอร์โทร   

e-mail